OPINIA W SPRAWIE PROJEKTU POLSKIEGO PROGRAMU KOSMICZNEGO NA LATA 2019-2021

space-travel-

Portal NAUKA TECHNOLOGIA POLITYKA oraz Obywatelska Inicjatywa na Rzecz
Polskiego Górnictwa Kosmicznego w ramach konsultacji społecznych
negatywnie opiniuje Polski Program Kosmiczny na lata 2019-2021 przygotowany przez Polską Agencje Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku.
Uzasadnienie
Po wnikliwej analizie zapisów Projektu Polskiego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 należy zauważyć że w żadnym z punktów nie ujęto zagadnienia eksploracji i wydobycia zasobów naturalnych przestrzeni kosmicznej ( tzw. górnictwa kosmicznego )
Projekt PPK nie przewidział na poziomie wsparcia instytucjonalnego i finansowego prac
koncepcyjnych ,analitycznych jak również prac badawczo-rozwojowych  i wdrożeniowych dedykowanych zagadnieniu górnictwa kosmicznego.
Zaniechanie na etapie planistycznym przez Polską Agencję Kosmiczną zaangażowania na rzecz rozwoju sektora space mining świadczy o braku perspektywicznej kompleksowej i strategicznej wizji rozwoju udziału polskiej gospodarki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu naukowo-technologicznym globalnej ekonomii innowacji i wysokich technologii XXI wieku.
Według wielu prognoz międzynarodowych renomowanych instytucji finansowych, naukowych i konsultingowych rynek surowców przestrzeni kosmicznej jest nieuniknionym kierunkiem rozwoju dla gospodarki przestrzeni kosmicznej XXI wielu.
Kluczowe podmioty publiczne zagraniczne jak NASA,JAXA,Chińska Agencja Kosmiczna,
Indyjska Agencja Kosmiczna w swych programach podboju kosmosu na najbliższe lata zawarły plany i programy związane z szerokim zaangażowaniem w komercyjne wykorzystanie surowców naturalnych przestrzeni kosmicznej .
Powyższe pogramy uwzględniają ogromny globalny potencjał górnictwa kosmicznego, dostęp do surowców asteroid, Księżyca jest nowym rynkiem światowego rozwoju wysokich technologii o bardzo wysokim wskaźniku zysku dla przyszłych zaangażowanych podmiotów prywatnych i publicznych.
Również wiele koncernów sektora kosmicznego w swoich planach działania na najbliższe lata zawarło plany udziału w sektorze górnictwa kosmicznego ( np.plan CisLunar 1000 United Launch Alliance zakładają utworzenie gospodarki wokół gromadzenia cennych zasobów naturalnych z powierzchni Księżyca oraz asteroid przelatujących blisko Ziemi.
W pobliżu Ziemi krąży około 17 000 dostatecznie dużych obiektów, które mogłyby dać w sumie około 2 biliony kilogramów metali przemysłowych .Na Księżycu zaś jest zgromadzone 20 miliardów ton wody. Zgodnie z przedstawionymi założeniami w ciągu najbliższych 5 lat celem ULA jest osiągnięcie zaludnienia w takich habitatach na poziomie 20 osób a w okresie 15 lat -300 osób, zarówno wokół Ziemi jak i w punkcie Lagrange’a L1 układu Ziemia-Księżyc, zaś wartość produktów i usług wytworzonych w przestrzeni kosmicznej w 2023 r zwiększy się z obecnych ok 330 mld $ do 5 00 mld $ a w okresie kolejnych 10 lat do kwoty 900 mld $ )
Szereg Państw podjęło strategiczne decyzje ustanawiając wewnętrzne krajowe regulacje prawne pozwalające na uzyskanie prawa własności do surowców przestrzeni kosmicznej (USA- H.R.2262 –U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act ,Luksemburg-Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace.) należy podkreślić ze powyższe działania tych państw były poprzedzone długimi wnikliwymi analizami i studiami które wskazały na olbrzymią korzyść gospodarczą i uzyskanie przewagi strategicznej w dostępie do surowców przestrzeni kosmicznej XXI wieku.
Ponadto 2 października 2018 r. w Luksemburgu zostało zawarte memorandum o dwustronnej współpracy pomiędzy Polską, reprezentowaną przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, a Luksemburgiem, reprezentowanym przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Étienne Schneider. Memorandum dotyczyło dwustronnej współpracy w zakresie działalności kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem badań oraz wykorzystania zasobów kosmicznych (tzw. górnictwo kosmiczne).
Zachodzące bardzo szybko zmiany technologiczne ( era New Space w podboju kosmosu) ,
skalowanie i obniżanie kosztów misji kosmicznych są jasnym sygnałem do intensywnego
zaangażowania instytucji publicznych i prywatnych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej technologicznej, regulacyjnej i rynkowej w zakresie górnictwa kosmicznego.
Nieuwzględnienie przez Polską Agencję Kosmiczną tak ważnego sektora jest niedopuszczalnym zaniechaniem działania na szkodę polskiej gospodarki i społeczeństwa które będzie miało daleko idące konsekwencje rzutując na rozwój wielu powiązanych sektorów i dziedzin życia gospodarczego, naukowo-technologicznego i społecznego.
Apelujemy o pilną zmianę PPK i ujęcie programów dedykowanych sektorowi górnictwa
kosmicznego, zdając sobie sprawę z ograniczonych zasobów budżetowych Polskiej Agencji Kosmicznej oraz podmiotów powiązanych chcemy wskazać na możliwe nowe źródła i instrumenty finansowe pozwalające na skromne wsparcie podmiotów zaangażowanych ( głównie firm typu start up i spin-off )
Postulujemy program wsparcia nowych przełomowych koncepcji ( program wsparcia dla pomysłów i koncepcji na etapie wstępnym) dla zespołów studenckich, innowatorów i wynalazców, oraz małych i średnich przedsiębiorstw –
mikro projekty koncepcyjne wsparcie do 35 000 zł ( całość dedykowanego budżetu na to zadanie 3 500 000 zł , pozwoli w okresie 3 lat na realizację 100 projektów )
projekty średnie – dla przedsiębiorstw( spółek spin-off ,start-upów,itp) na prace koncepcyjne i badawczo-rozwojowe technologii poszukiwania i wydobycia, przeróbki oraz transportu surowców kosmosu, wsparcie do 4 500 000 zł
( całość dedykowanych środków na to zadanie to 45 000 000 zł , pozwoli w okresie 3 lat na realizację 10 projektów)
projekty Wielkie Wyzwanie – wsparcie zaawansowanych projektów o poziomie TRL 5/6 do 15 000 000 zł ( można stworzyć linie wsparcia konsultingowo-szkoleniowego ubiegania się o wsparcie w ramach SME Instruments programu Horyzont 2020 UE)
część prac rozwojowo-badawczych i wdrożeniowych wsparcie do 14 000 000 zł
część konsultingowo-szkoleniowa i promocyjna do 500 000 zł
część zabezpieczenia praw własności intelektualnej do 500 000 zł
( całość dedykowanych środków na to zadanie 75 000 000 zł co pozwoli na realizację 5 dużych projektów)
Program Polityki Surowców Kosmicznych ( Space Resources Politics Program )
Program wsparcia zespołów interdyscyplinarnych prawniczych , politologicznych, ekonomicznych zajmujących się prawnymi, strategicznymi geopolitycznymi , ekonomicznymi zagadnieniami górnictwa kosmicznego ( zespoły doktorantów, pracowników naukowych, niezależni eksperci itp )
Finansowanie prac analitycznych, opracowanie projektów regulacji prawnych dla sektora space mining, konsultacje krajowe i międzynarodowe , budowanie pozytywnej narracji prawnej i politologicznej dla nowego sektora na poziomie krajowym jak i międzynarodowym budżet zadania to 300 000 zł
Łącznie na programy dedykowane sektorowi górnictwa kosmicznego zostałoby przeznaczone 123 800 000 zł
Jako nowe źródło finansowanie wskazujemy dochód z tytułu wynajmu/dzierżawy
niewykorzystanych miejsc na orbicie geostacjonarnej w ramach przyznanych Polsce na mocy decyzji Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych (WARC-1985, WARC-1988, WRC-2000, WRC-2003), która przydzieliła dwie pozycje orbitalne-pierwsza znajduje się nad długością geograficzną 15,2° E i została przeznaczona dla satelity telekomunikacyjnego.
Druga natomiast znajduje się nad długością geograficzną 50,0° E i została przeznaczona dla satelity radiodyfuzyjnego.
Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe usług satelitarnych( wynajmu transponderów) dla nadawców radio-telewizyjnych w Europie i Azji oraz możliwe do uzyskania przysporzenia z tytułu dzierżawy /wynajmu miejsca na orbicie GEO dla satelity operatora komercyjnego na 15 lat,uzyskana kwota wynosiłaby ok. 60-80 milionów $( 222-296 milionów zł )

  • Treść powyższego pisma została przekazana 14.12.2018 r Polskiej Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdańsku.
Advertisements

Czy Polski rząd będzie zabiegał o prawa do surowców asteroid i Księżyca?

ilustracja do artykułu IINawiązująć do poprzedniego artykułu pt” Czy Polska otrzyma działkę na Księżycu” zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z oficjalnym pytaniem dotyczącym  stanowiska Polski podczas planowanej w kwietniu 57-sesji Podkomitetu Prawnego Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzenii Kosmicznej w Wiedniu.

W dniu 17 stycznia 2018 przesłaliśmy do MSZ  listę pytania o następującej treści ”

A) Jakie jest przygotowane stanowisko RP  na planowaną 57 sesję Podkomitetu Prawnego  Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej w dniach 9-20 kwietnia 2018 r ?

B) Jakie jest polskie stanowisko  w sprawie rosyjskiej inicjatywy złożenia projektu nowego prawa międzynarodowego wprowadzającego ramy dla wydobycia surowców przestrzenii kosmicznej o którym dosnosiła gazeta Izwestia w artykule z dnia 11 grudnia 2017 r https://iz.ru/679037/dmitrii-strugovetc-anastasiia-sinitckaia/rossiia-zashchitit-nezavisimost-asteroidov

C) Kto wchodzi w skład polskiej delegacji do Podkomitetu Prawnego UNCUS ?/Kto będzie reprezentował RP podczas najbliższej 57 Sesji Podkomitetu Prawnego w 2018 r ?

D) Czy osoby wchodzące w skład polskiej delegacji dysponują stosowną wiedzą oprócz prawnej  w zakresie ekonomicznych i technicznych aspektów górnictwa kosmicznego?

E) Czy MSZ prowadzi intensywną pracę wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie przygotowania merytorycznego polskiego stanowiska?

2.Czy są prowadzone szerokie konsultacje z partnerami zagranicznymi w tym z USA i Luksemburgiem , Japonią i ZEA w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska państw opowiadających się za dopuszczeniem wykorzystywania surowców przestrzenii kosmicznej przez firmy prywatne na arenie międzynarodowej?

3.Czy w sytuacji w której może dojść do silnego sporu międzynarodowego  i dążenia części państw w tym Rosji do embarga na wykorzystanie komercyjne surowców naturalnych kosmosu Polska rozważa jednostronne wymówienie  (wraz np z USA i Luksemburgiem oraz innymi zaangażowanymi państwami) Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi ? “

W dniu 19 stycznia 2018 r otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych o następującej treści

“(..) uprzejmie informujemy, że dotychczas Polska nie przyjęła formalnego stanowiska w sprawie wykorzystania surowców naturalnych w przestrzeni kosmicznej. Niemniej w 2017 r. na forum Podkomitetu Prawnego COPUOS Polska poparła kontynuowanie dyskusji w tym zakresie. Za kwestię przyjęcia ew. formalnego stanowiska w tej dziedzinie w polskiej administracji rządowej odpowiedzialny jest minister kierujący działem administracji rządowej „gospodarka” – aktualnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Dotychczas to również ten minister odpowiadał za ostateczny skład polskiej delegacji na posiedzenia Podkomitetu Prawnego COPUOS. Tradycyjnie w skład takiej delegacji wchodzili zazwyczaj przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju (obecnie Przedsiębiorczości i Technologii), MSZ oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.”

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

W związku z treścią odpowiedzi MSZ i wskazaniem merytorycznym właściwości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przesłaliśmy w dniu 15 lutego powyższą listę pytań również do MPiT.

W dniu 20 lutego 2018 r  nadeszła odpowiedź o następującej treści

“(..) przewodniczącym delegacji na Podkomitet Prawny UN COPUOS będzie ambasador Adam Bugajski. Trwają ustalenia w sprawie pozostałych uczestników delegacji – osób mających wiedzę i praktykę w zakresie nauk prawnych, ekspertów. Należy zaznaczyć, że w prace Podkomitetu zaangażowane są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Polska Agencja Kosmiczna

Resort na bieżąco monitoruje światowe tendencje związane z potencjalnymi możliwościami eksploatowania zasobów naturalnych poza naszą planetą.                                                                      Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest w kontakcie z polskimi podmiotami posiadającymi potencjał w zakresie górnictwa kosmicznego oraz prowadzi rozmowy z rządem Luksemburga w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy w tym zakresie.

Polskie firmy i jednostki naukowe z branży kosmicznej posiadają kompetencje w zakresie górnictwa kosmicznego, w szczególności w budowie penetratorów, automatyce i robotyce.   Dostępne technologie nie umożliwiają jeszcze rozwinięcia kompletnego procesu wydobycia i transportu zasobów – skupiają się na ich mapowaniu i próbkowaniu. Sytuacja ta ulegnie zmianie, między innymi poprzez uczestnictwo Polski w programach opcjonalnych ESA umożliwiających udoskonalanie już istniejących i rozwijanie nowych technologii np. z zakresu robotyki czy systemów autonomicznych.”

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Pozostaje mieć nadzieję w świetle otrzymanych odpowiedź że podczas (wręcz dziejowej ) 57 sesji Podkomitetu Prawnego UN COPUOS będą podejmowane intensywne działania  majace na celu zapewnienie Polakom prawa do wydobycia surowców naturalnych kosmosu.

Czy Polska otrzyma działkę na Księżycu?

moon-322222_640

W najbliższym czasie, podczas kwietniowej ( 9-20 IV.2018) 57 Sesji Podkomitetu Prawnego Komitetu ONZ ds.Pokojowego Wykorzystania Przestrzenii Kosmicznej w Wiedniu rozpocznie się bardzo ważna debata międzynarodowa nad możliwością wykorzystania surowców przestrzenii kosmicznej.

Jak donosiła gazeta”Izwiestia”*1  w artykule z dnia 11 grudnia 2017 r Federacja Rosyjska zamierza złożyć projektu nowego prawa międzynarodowego wprowadzającego ramy dla wydobycia surowców przestrzenii kosmicznej.

Część państwa w tym USA*2 i Luksemburg*3 przyjęły już stosowne przepisy prawa krajowego nadającego prawo własności do surowców kosmosu podmiotom prywatnym -firmom które je będa wydobywać .Kolejna grupa państw (min. Zjednoczone Emiraty Arabskie , Australia , Japonia ) również zamierza w najbliższym czasie przyjąć krajowe ramy prawne dla górnictwa kosmicznego.Pozostałe państwa  sprzeciwiają się takim działaniom wskazując że takie ustawodawstwo krajowe jest w jaskrawej sprzeczności z zapisami Traktatu o Przestrzenii Kosmicznej z 1967 r (Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi*4) a konkretnie art 2 w brzmieniu  Przestrzeń kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, nie podlega zawłaszczeniu przez państwa ani poprzez ogłoszenie suwerenności, ani w drodze użytkowania lub okupacji, ani w jakikolwiek inny sposób.”

Dzięki uzyskanym przez Portal Nauka-Technologia-Polityka zapisom z posiedzenia Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal Subcommittee ONZ
(56 sesji, w dniach 27 marca -7 kwietnia 2017 ) można wywnioskować że część państwa będzie dążyć do zakazu wykorzystywania surowców naturalnych kosmosu przez pojedyncze państwa bez udziału pozostałych , inne stanowiska wskazują na możliwość nałożenia całkowitego embarga na górnictwo kosmiczne , z kolei inne stanowiska wskazują na próbę zalegalizowania górnictwa kosmicznego oraz podziału praw do określonych stref wydobycia .

Z pewnością najbliższym ciałem niebieskim którego może dotyczyć powyższa opcja podziału na strefy eksploatacji jest Księżyc .

Powierzchnia całkowita naszego naturalnego satelity wynosi prawie 37 930 tys km 2, co stanowi 121,5 – krotność powierzchni Polski .

Z bogactw naturalnych znajdujących na Srebrnym Globie które mogą mieć istotne znaczenie ekonomiczne i technologiczne dla gospodarki przestrzenii kosmicznej  należy wymienić

-Wodę ( głównie zgromadzoną na biegunach , szacowane zasoby H2O na 2900 tys m3 )

-Izotop Helu 3 ( szacowane zasoby na max. 3 miliony ton )

-Prawdopodobne olbrzymie zasoby platyny , złota i metali ziem rzadkich REE

Aby przybliżyć potencjał surowcowy Księżyca  w zakresie metali szlachetnych należy przyjrzeć się bliżej analizom i badaniom powierzchni które wskazują na duże anomalie magnetyczne*5 w obrębie Basenu Bieguna Południowego Aitken ( basen uderzeniowy o średnicy 2500 km , głębokość ok 13 km) .Według symulacji przeprowadzonej przez międzynarodowy zespół naukowców wytłumaczeniem tak silnej anomalii magnetycznej ( 100 krotnie wyższe wskazania niż na pozostałej powierzchni ) może być zaleganie w tym obszarze pozostałości metalowego rdzenia olbrzymiej planetoidy której średnicę oszacowano na ok 200 km a samego  rdzenia na 110 km śred.  Uderzając w powierzchnię pod kątem 30% asteroida wytworzyła olbrzymi krater , ok 20 % materiału ulega odparowaniu ze względu na olbrzymią temperaturę impaktu , pozostałe 80% materiału asteroidalnego  zostało rozrzucone . Jednak zdecydowana większość pozostałego materiału rdzenia metalicznego została zdeponowane w zboczu krateru Aitken .

Możemy oszacować na podstawie powyższej symulacji że po uderzeniu mógł pozostać   mocno sfragmentaryzowany obiekt którego łączna objętość wynosiłaby 356 817 904 804 523,94 m3 , (przy założeniu analogicznym do składu  największego znanego metalicznego asteroidy 16 Psyche gdzie porowatość wynosi 40% a gęstość ok 4,5 tony/m3  ) masa rdzenia mogła wynosić ok.

1 605 680 571 620 358 ton  a zawartość metali z grupy platynowców PGMs (platyna, iryd,

osm, pallad,rod, ruten) przy stężeniu 20 ppm -32  113 611 432 ton ! **

natomiast złota Au przy stężeniu 0,12 ppm – 192 681 668 ton !**

krater Moon

Według kolejnych symulacji i badań aż 25% wszystkich kraterów impaktowych na powierzchni Księżyca może zawierać materiał asteroidalny *6

Inna analiza i symulacja uderzen asteroidów o powierzhcnię Księżyca wskazywała na istotną rolę  niskiej  prędkość ucieczki  (zwana też drugą prędkością kosmiczną oznaczana VII 2,4 km/s  wobec 11,2 km/s dla Ziemi *7)  oraz kąta zetknięcia z powierzchnią dla przetrwania materiału impaktora .

Przy uderzeniu  pod kątem 90 stopni z prędkością 7 km/s aż 79% materiału asteroidy pozostawało rozrzucone w obrębie krateru, natomiast przy tej samej prędkości ale kącie

45 stopni -42% materiału ocalało , a dla 30 stopni tylko 19%. *8

Jeśli pomnożymy to przez całkowitą liczbę księżycowych kraterów uderzeniowych  ( 5185  o średnicy równej lub >20 km według  Lunar Reconnaissance Orbiter oraz 0.5 -1 miliona o śred równej lub > 1 km ) oraz naturalne rozłożenie typów astroid ( 70% klasy C , 17% klasy S i 10% klasy M ) to otrzymamy olbrzyme wielkości zasobów naturalnych jakie mogą się znajdować na powierzchni Srebrnego Globu.

 

Brak aktywności tektonicznej płyt i atmosfery oraz niska grawitacja( prędkość ucieczki  tylko -2,4km/s wobec 11,2 km/s dla Ziemi )  a także szybsze stygnięcie Księżyca po uformowaniu niż Ziemi z pewnością przemawiają za istnieniem gigantycznych zasobów surowcowych  naniesionych przez miliardy lat przez asteroidy na  powierzchnię Księżyca , czynić go doskonałym miejscem dla górnictwa kosmicznego.

Pytanie czy Polska powinna zabiegać o udział  w ewentualnym podziale bogactw surowców kosmicznych w świetle powyższych danych wydaje się retoryczne.

Żaden kraj pragnący się rozwijac w XXI wieku nie może lekceważyć epokowych wydarzeń związanych z zapewnieniem dostępu do bogatych złóż surowcowych przestrzenii kosmicznej. Księżyc w tym wyścigu wydaje się najbliższym celem i najłatwiej dostępnym dla człowieka , który będzie I etapem do eksploracji i eksploatacji asteroid a w przyszłości Marsa .

W kolejnym artykule przedstawimy  stanowisko polskiego rządu w debacie  międzynarodowej toczacej sie na forum ONZ w sprawie dostępu do  surowców naturalnych przestrzenii kosmicznej.

 

 

 

Przypisy /Bibliografia

1.https://iz.ru/679037/dmitrii-strugovetc-anastasiia-sinitckaia/rossiia-zashchitit-nezavisimost-asteroidov

2. U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act (H.R.2262)

3.Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace.

(http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo)

4.http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1967a.html

5″An Impactor Origin for Lunar Magnetic Anomalies” Mark A. Wieczorek,1 * Benjamin P. Weiss,2 Sarah T. Stewart3

6.” Projectile remnants in central peaks of lunar impact craters”Yue Z., B.C. Johnson, D.A. Minton, H.J. Melosh, K. Di, W. Hu, and Y. Liu  Nature Geoscience, 5 (6):435-437)

7.https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_ucieczki

8.”ASTEROIDS ON THE MOON: PROJECTILE SURVIVAL DURING LOW VELOCITY IMPACT”. P. A.Bland1,2, N. A. Artemieva3, G. S. Collins1, W. F. Bottk, D. B. J. Bussey5and K. H. Joy2,6.
https://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2008/pdf/2045.pdf

**. Podane wartości są dla całości masy rdzenia metalowego , w obrębie samego krateru Aitken może znajdować się ok 19% ( ok.6 mld 101 milionów ton PGMs oraz 36 milionów 609 tys. ton złota )

 

Ministerstwo Rozwoju RP popiera kosmiczne górnictwo

Jest już odpowiedz Ministra Rozwoju RP w sprawie nowego prawa dot. górnictwa kosmicznego !

odpowiedź na interpelację nr 3297
w sprawie przyjęcia przez Polskę nowego prawa kosmicznego
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 3297 Pana Posła Pawła Skuteckiego oraz Pana Posła Pawła Szramki w sprawie przyjęcia przez Polskę nowego prawa kosmicznego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju docenia rosnącą rolę górnictwa kosmicznego na świecie oraz monitoruje na bieżąco tendencje światowe związane z potencjalnymi możliwościami eksploatowania zasobów naturalnych poza nasza planetą.

W opinii Ministerstwa Rozwoju pierwszym krokiem stanowiącym przygotowanie do wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających prowadzenie eksploatacji ciał kosmicznych jest opracowanie i wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych (dalej: ustawa o KROK).

Projektowana ustawa o KROK będzie realizować postanowienia Układu o zasadach działalności państw w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami, Konwencji międzynarodowej o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne oraz Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, których stroną jest Polska. Traktaty te zakładają konieczność uregulowania w prawie krajowym następujących kwestii:

zasad wyrażania zgody na działalność w przestrzeni kosmicznej przez podmioty krajowe,
wyznaczenia organu odpowiedzialnego za nadzór nad tego rodzaju działalnością,
zasad prowadzenia krajowego rejestru obiektów kosmicznych (oraz konieczność każdorazowego notyfikowania tych informacji Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych),
zagadnień dotyczących odpowiedzialności państwa oraz kwestii odszkodowawczych.
Projektowana ustawa będzie przede wszystkim podstawą prawną utworzenia i funkcjonowania Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Celem rejestru będzie ewidencjonowanie obiektów kosmicznych, które rozpoczynają swoją działalność w przestrzeni kosmicznej lub zmieniają właściciela w trakcie działalności kosmicznej na podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto informacje zawarte w rejestrze będą podstawą do uznania Rzeczpospolitej Polskiej za państwo wypuszczające i rejestrujące, a co za tym idzie odpowiedzialności Rzeczpospolitej Polskiej za ewentualne szkody wyrządzonej przez te obiekty.

Ustawa będzie również regulować kwestie odpowiedzialności skarbu państwa za ewentualne szkody spowodowane prowadzeniem działalności kosmicznej. Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym Rzeczpospolita Polska jako państwo wypuszczające i państwo rejestracji ponosi odpowiedzialność międzynarodową za działalność w przestrzeni kosmicznej podmiotów, które zarejestrowały swoje obiekty w Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych.

Biorąc pod uwagę wstępny etap prac związanych z realizacją działań w obszarze górnictwa kosmicznego oraz fakt, iż obecnie nie został opracowany dokument określający jego dokładny potencjał, w opinii Ministerstwa Rozwoju obowiązujące regulacje prawne dotyczące polityki kosmicznej wydają się w pełni wystarczające. Na chwilę obecną jedynie Stany Zjednoczone przyjęły ustawę dotyczącą górnictwa kosmicznego. W 2015 roku Senat USA uchwalił ustawę regulującą kwestie własności materiałów wydobywanych z planetoid: H.R.2262 – U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. Jeden z jej punktów dotyczy kwestii eksploracji surowców naturalnych w kosmosie.

Jednocześnie, Ministerstwo Rozwoju pozostaje w kontakcie z polskimi podmiotami posiadającymi potencjał w zakresie górnictwa kosmicznego oraz wspiera ich starania dotyczące włączenia się w inicjatywę zainicjowaną przez rząd Luksemburga w odniesieniu do zmiany prawa międzynarodowego w ten sposób, aby dawało ono możliwość nabywania prawa własności do surowców naturalnych asteroid. Rząd Luksemburga zaprosił inne kraje do tworzenia międzynarodowej ramy technologicznej i biznesowej na rzecz gospodarczego wykorzystania zasobów z asteroidów.

Należy również podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ambasadą Polski w Luksemburgu aktywnie wspierają nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i realizację wspólnych projektów przez firmy polskie i luksemburskie. W dniu 27 marca 2014 r. polskie i luksemburskie przedsiębiorstwa zaangażowane w projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) miały okazję do zaprezentowania się i nawiązania kontaktów podczas Poland-Luxembourg Space Industry Day, organizowanego przy ścisłej współpracy z agencją Luxinnovation, luksemburskim Space Cluster, d. Ministerstwem Gospodarki Polski i Luksemburga oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Głównym celem spotkania, w którym wzięło udział ponad 65 ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski i Luksemburga, było wzajemne zapoznanie się z działalnością polskich i luksemburskich przedsiębiorstw działających w sektorze kosmicznym i nawiązanie pierwszych relacji w celu rozpoczęcia dwustronnych projektów.

W dniu 8 maja 2014 w Warszawie odbyło się Polsko-Luksemburskie Forum Biznesowo – Finansowe. Współorganizatorami Forum były: Izba Handlowa Wielkiego Księstwa Luksemburga, Luxemburg for Business & Luxemburg for Finance, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W Forum wzięła udział kilkudziesięciu osobowa delegacja luksemburskich przedsiębiorców, instytucji i organizacji gospodarczych oraz ponad 100 polskich przedsiębiorców. Polscy i luksemburscy uczestnicy Forum mogli śledzić dyskusje panelowe na temat możliwości współpracy bilateralnej w obszarze: usług finansowych, ubezpieczeń, logistyki, technologii kosmicznej oraz czystych technologii.

Ponadto, Ambasada Polski w Luksemburgu wspiera obecnie podejmowane przez środowisko związane z górnictwem kosmicznym inicjatywy w tym zakresie.

Uprzejmie informuję, iż polskie firmy i jednostki naukowe z branży kosmicznej posiadają kompetencje w zakresie górnictwa kosmicznego. Aktualnie dostępne technologie nie umożliwiają jeszcze rozwinięcia kompletnego procesu wydobycia i transportu zasobów, a jedynie skupiają się na ich mapowaniu i próbkowaniu. Kompetencje te z biegiem czasu powinny jednak być wzmacniane, miedzy innymi poprzez uczestnictwo Polski w programach opcjonalnych ESA umożliwiających udoskonalanie już istniejących i rozwijanie nowych technologii np. z zakresu robotyki czy systemów autonomicznych. Planowane jest, aby te tematy stanowiły jeden z elementów tworzonej strategii sektora kosmicznego. Opracowanie dokumentu, dla którego przyjęta została robocza nazwa „Narodowa Strategia Kosmiczna” winno swym zakresem wskazywać na główne kierunki działań prowadzące do rozwoju branży kosmicznej w Polsce. Strategia kosmiczna będzie stanowić część Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która precyzuje działania zarysowane w przyjętym przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r. Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kwestie związane z górnictwem kosmicznym znalazły również odzwierciedlenie w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. „Horyzont 2020” wspiera przełomowe technologie, nieodzowne do umacniania innowacji we wszystkich sektorach, w tym w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i kosmicznych. Kluczowe technologie wspomagające, takie jak zaawansowane technologie produkcyjne i materiały oraz biotechnologia i nanotechnologie, stanowią podstawę nowatorskich produktów: smartfonów, pojemnych baterii, lekkich pojazdów i wielu innych.

Z poważaniem,

Adam Hamryszczak

Podsekretarz Stanu

 

astreoid

Poniżej treść interpelacji poselskiej

 

Interpelacja nr 3297
do Ministra Rozwoju RP
w sprawie przyjęcia przez Polskę nowego prawa kosmicznego
Zgłaszający: Poseł na Sejm RP Paweł Skutecki
Poseł na Sejm RP Paweł Szramka

Data wpływu: 16-05-2016

Postęp naukowo-technologiczny sprawia, że coraz bardziej realne staje się eksploatowanie zasobów naturalnych poza naszą planetą. Liczne państwa, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki na czele wprowadzają lub przygotowują się do wprowadzenia regulacji prawnych dających możliwość prowadzenia eksploatacji ciał kosmicznych (np. asteroidy) i nabywania praw do wydobytych tam surowców naturalnych. Z przykrością stwierdzamy, że Polska znajduje się poza głównym nurtem działań regulacyjnych w tym zakresie, a działania legislacyjne prowadzone przez rząd są niewystarczające. Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych nie zakłada bowiem możliwości prowadzenie eksploatacji górniczej i komercyjnej obiektów NEO (Near Earth Objects). Zdajemy sobie sprawę, że Polska nie posiada rozwiniętych technologii pozwalających na eksploatację przestrzeni kosmicznej, jednak nasz kraj może stać się dogodnym miejscem do inwestowania przez firmy z całego świata zainteresowanych eksploracją kosmosu. Może tak się stać jeśli jako pierwsi lub jedni z pierwszych wprowadzimy dogodne prawo górnictwa kosmicznego, którego potencjał gospodarczy przewyższa swą wartością wszystkie działy gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej łącznie. Stąd nasze pytania do Pana Ministra:

1. Czy przewiduje Pan w najbliższym czasie podjęcie zadań zmierzających do niezwłocznego uregulowania kwestii górnictwa kosmicznego? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to kiedy możemy spodziewać się projektu ustawy?

2. Czy dysponuje Pan dokumentacją dającą obraz gospodarczego potencjału górniczej eksploracji kosmosu?

Z poważaniem,

 

Obywatelski projekt Ustawy o wykorzystaniu zasobów surowcowych przestrzeni kosmicznej

 

autor projektu

Piotr Boroń

 

Projekt Obywatelski

 

Ustawy z dnia …… 2016r

 

o wykorzystaniu zasobów surowcowych przestrzeni kosmicznej

 

Art.1

1.Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mogą wykorzystywać zasoby surowcowe przestrzeni kosmicznej w celach komercyjnych i naukowych.

 

2.Poprzez wykorzystywanie zasobów surowcowych przestrzeni kosmicznej należy rozumieć wszelkie działania naukowo-techniczne prowadzone za pomocą teledetekcji lub bezpośredniej styczności fizyko-mechanicznej z ciałem niebieskim prowadzone w przestrzeni kosmicznej, zwane dalej kosmicznym górnictwem.

 

3. Prowadzone powyżej czynności muszą być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa które są przewidziane dla Obiektów Przestrzeni Kosmicznej w prawie międzynarodowym kosmicznym .

Art.2

1.Obywatele RP mają prawo do nabywania prawa własności do surowców naturalnych wyodrębnionych w procesie górnictwa kosmicznego z ciał niebieskich.

2.Powyższe prawo obywatele RP nabywają z chwilą bezpośredniego pozyskania surowców naturalnych z ciał niebieskich przez automaty górnicze i inne urządzenia już w przestrzenni kosmicznej.

3. Poprzez pozyskanie bezpośrednie surowców należy rozumieć trwałe oddzielenie danego urobku w formie stałej, płynnej lub gazowej z danego ciała niebieskiego.

4.Obywatele RP mają prawo do prowadzenia pełnego obrotu gospodarczego w zakresie prawa własności surowców naturalnych pozyskanych w ramach kosmicznego górnictwa

 

Art.3

1.Wyodrębnione próbki surowców naturalnych z ciał niebieskich zaraz po sprowadzeniu na powierzchnie Ziemi niezwłocznie są przekazywane do analizy fizyko-chemicznej i astrobiologicznej prowadzonej przez wybrane instytutu badawcze wskazane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w celu eliminacji potencjalnego zagrożenia chemicznego , fizycznego-radiacyjnego i biologicznego.

 

2.Koszt powyższych badań nie może przekroczyć 1/10 wartości pieniężnej całości sprowadzonych surowców naturalnych wyodrębnionych z jednego ciała niebieskiego podczas jednej misji eksploatacyjnej.

3.Powyższe badania są realizowane w terminie 14 dni od dnia przekazania próbek do badania.

4.Wyniki badań wraz z zaświadczeniem o braku zagrożenia chemicznego, fizyko-radiologicznego i biologicznego są przekazywane osobie fizycznej lub podmiotowi prawnemu który nabył prawo własności poprzez kosmiczne górnictwo.

 

Art4.

1.Niniejsza ustawa nie narusza prawa międzynarodowego kosmicznego .

2.Rzeczpospolita Polska nie rości sobie pretensji do zawłaszczania jakiegokolwiek ciała niebieskiego

 

Art.5

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia .

 

Wszystkich entuzjastów polskiego kosmicznego górnictwa zapraszam do kontaktu i przesyłania uwag w celu dalszych prac nad projektem ustawy  www.facebook.com/Polskie-Górnictwo-Kosmiczne-Polish-Mining-Space-1307174005962813/

Czy Polska dołączy do pionierów kosmicznego górnictwa cz.II

Kilka dni temu oprócz USA i Luksemburga kolejne  dwa kraje wyraziły swoje zainteresowanie zagadnieniem kosmicznego górnictwa , rząd Australii zlecił przeprowadzić analizy prawne dotyczące możliwości zmiany prawa międzynarodowego przestrzeni kosmicznej  tak aby było bardziej przychylne kosmicznej eksploracji surowców naturalnych, również Kanada poważnie rozważa podjęcie stosownych działań na arenie międzynarodowej.

Według opinii  specjalistów branży kosmicznej  eksploatacja asteroid staje się powoli  w zasięgu możliwości technicznych , a pojawiająca się nowa klasa    rakiet wielokrotnego  użytku  takich jak np. Falcon 9 firmy X-Space lub New Shepard Blue Origin jeszcze bardziej przybliża taką wizje  poprzez znaczne obniżenie  kosztów finansowych takiego przedsięwzięcia .

W śród istotnych osiągnięć przybliżających kosmiczne górnictwo do fazy realizacji należy wymienić opracowanie nowego spektroskopu promieniowania gamma  przez zespół naukowców z Vanderbilt University we współpracy z Fisk University, Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii oraz Planetary Science Institute w Arizonie ”

„(..)Elementem, który sprawia, że nowy spektrometr jest tak wyjątkowy jest wykorzystanie niedawno opracowanego materiału – jodku strontu wzbogaconego europem (SrI2), który jest przezroczystym kryształem, który wydajnie wykrywa promieniowanie gamma emitując światło w obecności tych wysokoenergetycznych cząsteczek. (..)

Planetarna spektroskopia promieniowania gamma opiera się na założeniu, że każdy obiekt w Układzie Słonecznym jest bezustannie bombardowany  promieniami kosmicznymi czyli wysokoenergetycznym promieniowaniem z dalekiej przestrzeni kosmicznej. Gdy tego typu promieniowanie uderzają w powierzchnię obiektu z prędkościami relatywistycznymi – wytwarzają swoistą lawinę neutronów, które zderzają się z atomami materii, wytwarzając promieniowanie gamma.

Nowe urządzenie mierzy intensywność oraz długość fali tego silnego promieniowania gamma. Zebrane w ten sposób dane można przeanalizować pod kątem obfitości kluczowych pierwiastków tworzących skałę, takich jak tlen,  magnez, krzem czy żelazo…. W ten sposób można zbadać także obfitość złota czy diamentów w takich obiektach.(..) „(1)

Natomiast co do techniki wydobycia urobku  bezpośrednio z planetoid ważnym osiągnięciem jest opracowanie  przez norweską firmę Zaptec specjalnych plazmowych wiertnic THE ZAPPER działających w środowisku próżni kosmicznej , dzięki wysokiemu napięci elektrycznemu oddziałującemu na materię tworzy tzw. kanał plazmowy  elektroimpulsowy .

Według konstruktorów urządzenia ma być w stanie drążyć otwory do głębokości aż 2 km (2)wiertarka plasmowa

Jak widać z powyżej przytoczonych przykładów wizja kosmicznego „fedrowania” asteroid nie jest tak odległa jak by się mogło wydawać , dużą w tym rolę będą odgrywać urządzenia autonomiczne ograniczając obecność człowieka w przestrzeni do minimum.

Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny i naukowy w zakresie inżynierii materiałowej i lawinowym wzroście taniej  mocy obliczeniowej komputerów należy się spodziewać pierwszych udanych prób komercyjnej  eksploracji asteroid już w latach  2020-2025

Obecny okres jest czasem krytycznym dla rozwoju technologii oraz czasem bardzo istotnym w zakresie ustanawiania stosownych regulacji prawnych , kraje lekceważące ten żywiołowy proces i pozostające na uboczu zostaną w niedalekiej przyszłości zupełnie zmarginalizowane , z dużym prawdopodobieństwem bliskim pewności można powiedzieć ze XXI wiek będzie okresem dominacji krajów czerpiących korzyści z importu i przetwarzaniu surowców krytycznych i strategicznych  kosmosu ( niezastępowane i występujące głownie poza Ziemią ze względu na specyficzne procesy fizykochemiczne przestrzeni kosmicznej )

Miejmy nadzieję ze tym razem Polska nie przegapi( mówiąc kolokwialnie)  okazji na niebywały rozwój …

 

Przypisy i źródła

1.http://www.pulskosmosu.pl/2015/11/23/planetoidy-nowy-instrument-przyblizy-nas-do-gornictwa-na-planetoidach/

2.http://www.zaptec.com/zapspace/#plasmars

górnictwo kosmiczne

 

 

Polska dołączy do inicjatywy Luksemburga w zakresie zmian prawa kosmicznego pozwalającego na komercyjną eksploatacje surowców naturalnych przestrzeni kosmicznej?

3 lutego 2016 r Rząd Luksemburga ogłosił swoją bezprecedensową inicjatywę- „Spaceresources.lu” której głównym celem jest stworzenie w tym małym europejskim kraju centrum kosmicznego górnictwa.

W wśród zapowiedzianych kluczowych kroków było dostosowanie prawa i regulacji prawa przestrzeni kosmicznej tak aby była możliwa komercyjna eksploatacja zasobów surowcowych asteroid

Luksemburg jest drugim krajem na świecie po USA który zamierza określić ramy prawne dla górnictwa kosmicznego , które gwarantuje, że podmioty prywatne działające w przestrzeni mogą być pewne o ich prawa do zasobów cennych surowców w tym metali szlachetnych zawartych w asteroidach ( pallad, iryd, platyna itp)

Jak zapewniał Wicepremier i Minister Gospodarki Luksemburga  Etienne Schneider takie ramy prawne zostaną wypracowane przy pełnym uwzględnieniu  prawa międzynarodowego. Luksemburg jest chętny do współpracy z innymi krajami w tej sprawie w ramach struktur wielostronnych.

Czy Polska dołączy do tej inicjatywy  w ramach rozwoju nowych innowacyjnych przełomowych projektów gospodarczych dających ogromny impuls do zwiększenia dobrobytu polskich obywateli w XXI wieku?

W dniu 19 lutego 2016 zwróciłem się z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju RP

„Czy przewidujecie Państwo wprowadzenie do polskiego prawodawstwa na wzór amerykański („US Commercial Space Launch Competitiveness Act) możliwości prowadzenie eksploatacji ciał kosmicznych typu asteroidy przez obywateli polskich oraz możliwości nabywania prawa do wydobytych tam surowców naturalnych?

Czy Ministerstwo Rozwoju RP planuje przyłączyć się do inicjatywy Luksemburga 
http://www.gouvernement.lu/5653386

w dniu 24.02.2016 otrzymałem odpowiedz  udzieloną przez Panią Iwonę Hlebko-Zwierz specjalistę w Ministerstwie Rozwoju RP.

„Uprzejmie informuję, że w chwili obecnej Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace tylko nad jednym projektem aktu prawnego dot. działalności kosmicznej – ustawą o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Nie są w nim bezpośrednio ujęte zagadnienia związane z eksploatacją obiektów NEO (Near Earth Objects). ”

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi władze polskie nie są obecnie zainteresowane dołączeniem do pionierów kosmicznego wydobycia surowców rzadkich i strategicznych , a tym samym lekceważą ogromny potencjał ekonomiczny zawarty w tym ambitnym projekcie naukowym , technologicznym i gospodarczym.

Trzeba sobie uświadomić ze zasada pierwszeństwa regulacyjnego prawnego w zakresie komercjalizacji zasobów naturalnych kosmosu ma ogromne znaczenie dla przyciągania potencjalnego kapitału zainteresowanego inwestycjami w tym zakresie.

Pozostaje pytanie jakie perspektywy ekonomiczne ma sektor górnictwa kosmicznego ? , odpowiedz udziela profesor nauk planetarnych Uniwersytetu Arizona John S. Lewis w książce  Asteroid Mining 101: Wealth for the New Space Economy wyd. 2014 s.113

szacuje wartość tylko podstawowych znanych metali szlachetnych  i rud metali znajdujących na obiektach bliskich Ziemi ((NEO od ang. Near-Earth objects) na ok 222 bilionów $ ( PKB Polski to ok 0,5 biliona $), co warte podkreślenia obiekty NEO są w zasięgu technicznym sond , łatwe do osiągnięcia przez urządzenia badawcze i automaty górnicze obecnie projektowane i budowane przez firmy takie jak Deep Space Industrie czy Planetarny Resources( firmy  założonej przez miliarderów w tym prezesów i udziałowców Google i Microsoftu )

Jedna tylko asteroida  1986 DA o średnicy 2,3 km może być warta od 5 do ponad 200 bilionów $ w zależności od wyceny i szacunkowej zawartości metali szlachetnych i rud metali ( zawiera ok. 40 miliardów ton żelaza, 3 miliardy ton niklu, 300 milionów ton kobaltu i ok. 1-4 miliona ton metali z grupy platynowców (platyna, pallad, iryd, rod, ruten ))

Według zapewnień współzałożyciela firmy  Planetarny Resources Erica C. Andersona koszt wydobycia 1 uncji platyny z planetoidy ma wynieść ok 300 $ ( 1250 $/uncje cena platyny ) przy zoptymalizowaniu całego procesu i transportu surowca .

 

c.d już wkrótce…

 

 

Przypisy i źródła

http://www.moonexpress.com/

http://www.powersat.com/

http://www.spaceislandgroup.com/

http://www.astrogenetix.com/

http://www.shackletonenergy.com/

http://www.zaptec.com/zapspace/#zapspace-1

https://deepspaceindustries.com/

http://www.planetaryresources.com/

http://www.bbc.com/news/science-environment-35482427

http://kiss.caltech.edu/workshops/asteroid2011/presentations/lewis.pdf

Samorodki materii kwarkowej nowe gigantyczne źródło energii.

Współczesny świat potrzebuje nowego innowacyjnego źródła Energii wykraczającego poza dotychczasowe paradygmaty i rozwiązania .

 

Jedną z ciekawych propozycji jest sięgnięcie po źródło pochodzenia pozaziemskiego i nie chodzi o izotop Helu 3 postulowany przez wielu badaczy ,naukowców i wizjonerów od lat 60 XX wieku .

Proponujemy oryginalne innowacyjne i nieszablonowe rozwiązanie jakim jest wykorzystania egzotycznej formy materii tzw. materia zdegradowaną lub ultra skondensowana .

Wiele teorii naukowych postuluje istnienie stabilnej materii kwarkowej tzw. samorodków , pierwszy raz z tą koncepcją wystąpił fizyk Edward Witten w 1984 r .(W 1990 otrzymał medal Fieldsa– prestiżowe odznaczenie przyznawane matematykom. W 2012 otrzymał Nagrodę Fizyki Fundamentalnej)

Taka materia składa się wyłącznie z skompresowanych kwarków, poprzez co posiada gęstość i ogromną masę szacowaną na 10 000 000 ton/ mm3.

Według współczesnych badaczy taka materia może być ogromnym rezerwuarem energii , Marshall Eubanks fizyk i prezes Asteroid Initiatives LLC szacuje ze taki obiekt będzie zawierał ok 10 % antymaterii który  można „wydobyć” -1 milion ton antymaterii z jednego samorodka materii kwarkowej  jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie całej ludzkości na energie na najbliższe 85 tys. lat.

Nuclear Fission

0.8/atomic unit

6

Nuclear Fusion

3.5/atomic unit

7

Hydrogen Ion annihilation

938/atomic unit

1 gram antymaterii w reakcji anihilacji ze zwykłą materią wyzwoli energię równą spaleniu ponad 1700 ton węgla, można uzyskać 1172 razy więcej energii niż z reakcji rozszczepienia jądra atomu i 268 razy więcej energii niż z reakcji fuzji jądrowej .

27 ton antymaterii odpowiada energetycznie całym złożom węgla kamiennego w Polsce które wynoszą ok.46 mld ton.

Teraz należy sobie wyobrazić drobinkę materii kwarkowej o średnicy 1 mm …która zawiera milion ton antymaterii…

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ze taka materia kwarkowa co jakiś czas uderza w Ziemię tworząc kominy Kimberlitowe , badanie zaproponowane przez polskich naukowców z PAN pozwoliłoby zweryfikować tą teorię , polegać ono ma na analizie skał z Kimberlitów w zakresie ich równowagi izotopowej.( ARE KIMBERLITE PIPES A KIND OF MACROSCOPIC NUCLEAR TRACKS FORMED IN COLLISION WITH CUDO?
dr Mariusz Paszkowski-Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Senacka 1, 31-002 Kraków, Poland and Vis Inventis, Emaus 6/11, 30-201 Kraków, Poland
Prof.dr hab.Jerzy W. Mietelski
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Poland szczegóły http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=44&page=787)

W przypadku potwierdzenia dysponowalibyśmy wiarygodnym dowodem istnienia stabilnej materii kwarkowej co pozwoliłoby na dalsze zaawansowane poszukiwania już w przestrzeni kosmicznej .

Propozycja powołania Polskiego Fundusz Górnictwa Kosmicznego

crystal-2898037_640

Proponujemy powołanie instrumentu wsparcia finansowego polskiego sektora górnictwa kosmicznego, który przyczyni się do rozwoju  nowej, innowacyjnej i bardzo perspektywicznej gałęzi gospodarki.

Idea stworzenia Polskiego Funduszu Górnictwa Kosmicznego jest incjatywą obywatelską oddolną która ma na celu wsparcie pionierskich działań polskch firm.

Głównym  adresatem działań PFGK jest konsorcjum EX-PL

(Polish Space Exploration and Resources Exploitation Group) w skład którego wchodza  ABM Space-lider konsorcjum, Cilium Engineering, Creotech Instruments S.A. i Sybilla Technologies.

Zdająć sobie sprawę z ograniczonych możliwości finansowych polskiego sektora publicznego oraz konieczność poniesienia dużych nakładów  początkowych na rozwój technologii która umożliwi  działanie w przestrzeni kosmicznej postulujemy powołanie powszechnego funduszu obywatelskiegio.

Wstępne założenia  i cele funkcjonowania

Polskiego Funduszu Górnictwa Kosmicznego

1.Charakter powszechny

a)akcjonariat obywatelski,

2.Wzrost dobrobytu społeczenstwa polskiego

a) wieloletnia gwarancja udziału w zyskach ( wysoka stopa zwrotu inwestycji i perspektywa bardzo dużego wzrostu  zysku)

Każdy dorosły obywatel polski będzie mogł nabyć  od 1 do 10 świadectw udziałowych każde o nominalnej wartości 30 zł w okresie 1 roku .

Fundusz w zamian za wsparcie finansowe będzie pobierał 50% zysków z tytułu wdrożenia technologii eksploracji i eksploatacji pozaziemskich złóż surowców oraz bezpośredniej działalności wydobywczej w przestrzenii kosmicznej  przez okres 50 lat.

Fundusz będzie musiał co roku przekazać co najmniej 90% uzyskanego dochodu z kosmicznego górnictwa  na wypłatę dywidendy dzielonej równo na każde świadectwo udziałowe .Prawo do corocznej  dywideny będzie posiadał każdy własciciel świadectwa udziałowego przez okres 50 lat.

Przez okres 35 lat zakazane będzie zbywanie świadectw udziałowych zagranicznym podmiotom , bankom, funduszą i instytucjom panstwowym i prywatnym w celu ochrony przed wrogim przejęciem kontroli nad polskim sektorem górnictwa kosmicznego

Szacowana liczba pełnoletnich obywateli uprawnionych do nabycia świadectw 30 milionów 700 tys,

Szacowany kapitał PFGK przy 10 % frekwencji popytowo-nabywczej ok. 900 milionów zł,

przy 35 %  ponad 3 mld zł.

Zarządzanie funduszem będzie sprawowała Rada Powiernicza  złożona z 10 wybieranych  losowo( komputerowo) co 6 lata obywateli polskich -posiadaczy świadectw udziałowych oraz  10 rektorów najlepszych polskich uczelni wyższych , prezesa Polskiej Akademii Nauk, prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej , przedstawiciela ministerstwa rozwoju oraz 2 przedstawiciela firm które fundusz obejmie akcją inwestycyjna wybieranych  przez  ogólne zgromadzenie prezesów tych firm na okres 3 lat

Rada Powiernicza wybierze 3 osobowy zarząd .

Zyski PFGK będą zwolnione z podatku CIT

W celu zabezpieczenia środków zgromadzonych przez Polski Fundusz Górnictwa Kosmicznego zostanie ustawowo udzielona gwarancja skarbu państwa na 50% aktywów.

Prosimy  czytelników  o zamieszczanie swoich uwag,  i wniosków do powyższego projektu na dole strony w komentarzach  lub za pośrednictwem http://www.facebook.com/polishspacemining/